دانلود نوحه های حاج حسین فخری فخر خرمشهر

مطالب مرتبط

نوحه های زمان جنگ حسین فخری،نوحه های حماسی حسین فخری،دانلود نوحه های حماسی و جنگ حسین فخری،دانلود یاران چه غریبانه فخری،دانلود مداحی های ایام جنگ،دانلود مداحی های

دانلود نوحه های محرم 1395 حاج حسین فخری

نوه و وهی مم 1395 ین فی ممل من ن ی ن ی ن مم 1395 نلو ین ین کی که نه ی چه کنم مم 1395 نلو کل پ م نو و م 1395 نلو وف وهم مهن یوم لو لو وی 1395 نلو میم وی ون کل وی 1395 نلو ه ق می کون ین ین ین گو مم 1395 نلو مکه فه وی ک و ون ن ه وی 1395 نلو  ون ی

نمایش ادامه مطلب


دانلود مداحی های حاج حسین فخری

وی لمی و نی و ول م ی م ی و گمی ن قی ین فی و کی ویژه همه م کن و ون گمی همگی م لم یم ....ی لی منه وم ی ی ه فیم ی ( مم 94) ی ین ین ه یم وهل یم و نیی(مم 94)

نمایش ادامه مطلب


نوحه های رحلت امام خمینی (ره) حاج حسین فخری

کون م منل ه منل م ین ه و وویل ه ین 1368 که مینی ف فه ل نی ین وقه نو ون گیه کن ه 1368 چه و پیمون ه هن و منله و من ق ه ون 1368 ن ن هن ین مم می گی مینی ه یقه کی گی 1368 ه ی ون گیه کن مم و 1368 من منی یه م مه ن میو 1368

نمایش ادامه مطلب


نوحه های شهادت امام رضا (ع) حاج حسین فخری

ی هیی که و پ وی یی و ی لیی 75 ه ن گیه کنم ی ه ین ی ه 75 یک هن نو ی لی کنی ی گ گوه ه و لی 75 یه گه چمم ه ی مینه ن پ ی ی و من 77 پچم ین و پچم 77 لگ و و م ه ی ی 77

نمایش ادامه مطلب


نوحه ها و واحدهای حماسی و ایام جنگ از حاج حسین فخری

گف م ه فن یم له ی کن ی م 1361  ه هی مه مه ون ه ین 1361 ین چه ینه فن ین نه 1361 ون هین ه ه وی ون میه وی لله ه 1365 ک ون ون لله گون گی 1365 و ی ین ون وی پیک ین ین 1365 ف لمچه ین من ف لمین یگ 1365 م ونین پو لم و میم وی کمن قم من 1365  م نگین ون ین ی هی کل

نمایش ادامه مطلب


دانلود نوحه و واحدهای اربعین حاج حسین فخری

وهی م ه م ل می ی 70 کوفین ل م چنگ ن پی چمم ه نگ ن 70 یه مه ف نی و (نوه قیمی وهی) 70 یه ن و ینه ین م ( ق نوه وهی) 70 ین لله ه کل مم 71 مم م لی ون ی ن 73 کینه نگ که یگ ه ی م 77 ینم من ینم وی ه و وه م 78 ین ین هین مه ی ون چمن یم 79 ه ق لله کن گلهی گلن کن 80

نمایش ادامه مطلب


دانلود نوحه و واحدهای محرم حاج حسین فخری

هله ی چهه نو 64 ی نوون مه منم قم ن ه مک 64 ی ل نگم ه ه گویی میل کل 64  یین مه مم ه هن گ پ (نوه قیمی وهی) 64 گف قم ه فن که ی ه نه لن (نوه قیمی وهی) 64 مین کوفه ن قوم کف ل و نی ل پیم 64 گفن ین وینه ن نه 65 و م ک م نو و میم 65 ق ی ک و نه منم لله و ل منم 65 م چو پونه گ فلن ه و ینن 6

نمایش ادامه مطلب


نوحه جدید محرم 93 با صدای حاج حسین فخری

 ه ن قی ی نم موق ین فی مم 93 هو م ن لیه ون ین فی وی 93 و ی ینم و ه لیم و مه کن ین فی 93 ن قیم و می و قی و ین فی 93     میلم پیم مه نی همی و فن ی مم 93 ی قوم ین گیی ین فی وی 93 و کیی ی هین یی ین فی مم 93 من ی ه گل میم ین فی مم 93 و گ ین گون من

نمایش ادامه مطلب


نوحه ها و واحدهای 28 صفرحاج حسین فخری

ه ن گیه کنم ی ه ین ی ه 63 مو وف مف ویلی وویل ک یه م 63 ی لم نم و من می لک من 63 ی م م پیم مل یه گیه کنن ی ف 63 ه ن گیه کنم ی ه ین ی ه (و) 63 ی می ه نو ین ویی منی قن 67 وف پیم یه نو وویل ین م 67 هن و میوم کن 67 ی ی نم نگ و که ینم 67 ین ل نگم ه ه گویی میل کل 67

نمایش ادامه مطلب


مجموعه ای ماندگار از نوحه های قدیمی حسین فخری

ون ی گ نلو ه نوه ی مکل موه ی و نلو ن م قم ن ین کنی ی ی و   ین پ ون ین کن مفی و ی یه ن مه مم نو پ ین(و نوه وهی ی ی یک مم) ی لم من یو مو من ی ی گلهی پپم کو ین م کو هی ی م کو ف ک و ل گف ه ه ه لله  (نوه قیمی وهی) م ین ن کینه م پ ن چم ین یفه وی و ل لی ین لفل

نمایش ادامه مطلب


نوحه های جدید فاطمیه 93 با صدای حاج حسین فخری اجرا شده در اهواز

نوه ی فمیه 93 ین فی نوه ی و فمیه 93 ین فی و ی فمیه 93 ین فی و ی وم فمیه 93 ین فی مم ول فمیه 92 ی ین فی مم وم فمیه 92 ی ین فی نوه و فمیه 92 ی ین فی هم ه گون ی ی مهنم فمه ونم .92 ل چم من وق ه ی ه . 92 لم من ه می که مین .92 ی ه ل وه م یه ن هو مهی ه .92

نمایش ادامه مطلب


دانلود نوحه و واحدهای ایام فاطمیه حاج حسین فخری

نمین و و / که م فمه لی و پ ه لی ی همن / ی می نمهن . ون ی می هی یم فمیه ل 91 و همچنین  لهی قل قی فی ین پ گه ه. من و نی و لف و ی فمه یه مینه میم ی  ی ل من وم من فی ن ل ین هنگم  ه م(م گو کنی) ینه و مم هیه ی لین نگهن وی و لی ن فمه ن ک می ف ی لی نین کنم من هم

نمایش ادامه مطلب


دانلود نوحه و واحد های ماه رمضان از حاج حسین فخری

یه لن چه گویم ه م ( کمی یی ون و ) گین ییمن لی هن لی یه ون ی و م هن لی ق ه ون فق ل مول لی ن نل ی ل که م ک لم م.من 91 یه ی ل ین .من 91 (نوه قیمی وهی) ین کیه ل لمینه  م و لمینه .من 91 نکه یمه ی ق ل ل لی .من 91 ی نله می ی م .من 91 م ه م کیون فی و لی .من 91 م کن گیه ی

نمایش ادامه مطلب


چند واحد زیبای بجای مانده از دوران اوج امیر کردی زاده(فرزند بخشو) دورانی که تکرار نخواهد شد.

چون که ی ی کی پیم میو هه ک وی مین ه ین گف ی ی مه نه م مم کل هیه م ه م م ی ین کی چه لگی ی یه مه م م   موم مم م. م و . (یک قیقه ول ین و کیفی ملوی ن) ی و ل ین چون م مین نمو ک و ل و و م و م نوه ی مننی ه کل لیلی مون ی موم و نوه یی یین مه مم ه هن گ پ ی موم و نوه ی

نمایش ادامه مطلب


نوحه های ماه محرم و صفر حاج حسین فخری

من ک ون م یه ونم هنگم مم ن مهلی م ن گم که م کل ک و گل هین می و. م م مه 1363 لی م ن لی و و ون من و مین مین یمه ه ین می ین نم و ی ل که مو ین یمه مو که م و ین نکه ق نو فی منم مین کوفه ن قوم کف ل و نی ل پیم ی م و ل نین وف مول (و قیمی وهی) ی هل لم مم گیی یین یگ هوی نینو ی

نمایش ادامه مطلب


البوم زیبای غریبانه 1 و 2 با صدای غلامعلی کویتی پور با کیفیت عالی

ون ی ین پ لوم هی ینه 1 و 2 و لوم مو لملی کویی پو و کیفی لی  ی م مه کیم .ی ک لوم ینه 1 یین و می ین لوم مهی من ه ین میی ن لوم مم 1382 1-م م 2-نگ می 3- ی 4-قه ه ون 5-ین چه ینه  6-گفم ک 7-ملکو 8-چنگ ل لوم ینه 2 .ی ن 1383 1-یل ه کن 2-ی ی 3-و نهیی 4-مم نوی ینی 5-ی من

نمایش ادامه مطلب


نوحه های عربی حاج حسین فخری

یی ینی یی ی کم ی م لمقم للم لی لم لل نوه ی و یی ی قمون من لهمی ی ین ی ین نوه ی کیف می ن ی نوه ی ه ینی ول ینی/ و ه ینی ول ینی/ و ی لی من و ی ی

نمایش ادامه مطلب


گلچین واحد های بوشهری با صدای گوهر شناس ،حبیب چاهشوری و ایمان میر شکاری

و هنگ می گوه ن و ک و ل و و م و می گوه ن و ین و گ می گوه ن و م لنگی نو ک مم می گوه ن و مینه ه وی و می گوه ن و ی و ل ین می گوه ن و و ین ی نم می گوه ن و هین نله ک که نی می گوه ن و م ه ل م ن ق قی نی می گوه ن و و می هن می گوه ن و نه نو

نمایش ادامه مطلب


چند واحد زیبای بوشهری از حمید دشتی فرد (ناخدا) . ملاح زاده و گراشی

ف ین گوه یمن ن (ن) ی م ول نین وف مول م و ل ق مول) ی پیین م و کل ی ک) یه لن گویم  ه م م و و و فی پ ملم کف(هیم مل ه) یین گه ین مم ل هین (هیم مل ه) ی ن ی پیم (هیم مل ه) مینه ه وی و ون (هیم مل ه ) ه ن که مفی گ و ین مین کل (هیم مل ه) مین کل م

نمایش ادامه مطلب


چند نوحه و واحد قدیمی زیبا از حاج حسین فخری (محرم و صفر)

مم کل قلگه قن ی په یم یل م لنین ه من ه می من وقی که هل ی و ممل نین ن نیه ن نیه ل نگیی من نل هل یم فن میم (نوه) مه مم یه نی و .90 ه یمه ه یه نوی گیه من م و هم نیه ی گیه من مین و من گین ل هف من نلن ( ی ) مو ی م که من ه گ نه م مو م ه من مو نم ه قن لی ک من ک میوی ی ل من چ میوی

نمایش ادامه مطلب


جدیدترین مطالب منتشر شده

تبلیغات

مطالب دوستان